Публичен търг с явно наддаване за продажба на ЛЕК АВТОМОБИЛ

Публичен търг с явно наддаване за продажба на ЛЕК АВТОМОБИЛ /дата на качване на документа 11.12.2020 година/


                                                                                            О Б Я В А

 На основание чл.13 ал.1,т.4 от Наредба №26 на ОС-Исперих и  във връзка с точка 2.3, Раздел II от Договор №40/ 26.06.2013 за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с общинско имущество с ограничена отговорност -“МБАЛ-Исперих“ ЕООД, Управителят на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД
                                                                                         О Б Я В Я В А

  I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на ЛЕК АВТОМОБИЛ собственост на „МБАЛ-Исперих”ЕООД със следните параметри :
1.1  Регистрационен № РР 4487 ВМ, рамаTMBEN65J8B3104071, двигател: CBZ257338, дата на регистрация: 2010год., марка/модел- ШКОДА ФАБИЯ, цвят - сив металик
1.2 Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 8800.00 (осем хиляди и осемстотин) лева.
1.3 Стъпка за наддаване е в размер на 88.00(осемдесет и осем) лева.
1.4 Депозитът в размер на 880.00(осемстотин и осемдесет) лева, който се внася до 14:00 часа на 22.12.2020г.  в касата на „МБАЛ-Исперих”ЕООД , гр.Исперих   или по следната банкова сметка „ТБ ИНВЕСТБАНК” АД гр.Исперих  IBAN BG11IORT81161000549700
За повторен търг до 14:00 часа на 30.12.2020 година.
II. 1.Публичен търг с явно наддаване да се проведе на 23.12.2020 година от 09:00 часа в кабинета на ОСД, находящ се на адрес гр. Исперих, ул.“Ахинора“ №39, в сградата на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, етаж1, сектор Административно-стопански блок.
2. Повторен търг да се проведе на 31.12.2020 година от 09:00 часа при същите условия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация  на стойност 5.00(пет) лева, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на  публичния търг с явно наддаване до 14:00 часа на 22.12.2020г., а за повторен търг до 14:00 ч. на 30.12.2020 година от деловодство на „МБАЛ-Исперих” ЕООД .
4. Оглед на вещта може да се извърши по местонахождение й, всеки работен ден от седмицата без сряда от 08:00 до 14:00 часа.
 За повече информация на тел: 08431/25-17
 
                                                                        „МБАЛ-Исперих” ЕООД  гр.Исперих