Конкурси

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
„СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”
НКПД  13426015
 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИСПЕРИХ“ ЕООД, гр. Исперих в изпълнение на ЗАПОВЕД №10/05.01.2024г. на Управителя за провеждане на конкурс за длъжностите определени в чл. 68 от Закона за лечебните заведения на основание чл.89 и следващите от
Кодекса на труда обявява конкурс при следните условия:

Конкурсна длъжност: „СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ” В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“, НКПД  13426015
Място на работа: „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, ул.“Ахинора“ №39
Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика:
Старшият медицински лаборант в Клинична лаборатория осъществява ръководство, координация и контрол върху дейността на клиничните лаборанти, помощния и обслужващия персонал за осигуряване на необходимото качество на здравните грижи за болните и необходимото хигиенно състояние на клинична лаборатория.
Основни длъжностни задължения:
А. По управление и осъществяване на зравните грижи:
1.   Участва в осъществяването на медико-диагностичните изследвания на пациентите, чийто брой се определя от Началника на клинична лаборатория, с оглед старшия медицински лаборант да разполага три часа дневно за организационна и административна работа.
2.  Координира и насочва работата на медицинските лаборанти и обслужващия персонал в клинична лаборатория.
3. Контролира почистването, дезинфекцията и деритезацията.
4. Контролира процедурите по приемането и изписването на консумативите.
5. Организира запознаването на пациентите и персонала с правилника и вътрешния ред на клинична лаборатория.
6. Контролира реда в клинична лаборатория, качество на работа на мед. лаборанти и помощния персонал и етичното им отношение към пациентите.
Б. По управление на ресурсите:
1. Контролира дейността по заявките, снабдяването, съхранението и разпределението на медикаментите, консумативите и други материали в клинична лаборатория.
2. Контролира съхранението, предаването и получаването на болнично бельо.
3. Контролира правилното ползване и съхранение на всички апарати, пособия и предмети в кл. лаборатория и изисква поддържането им в готовност за употреба.
В. По квалификация и обучението на мед. лаборанти и помощно –обслужващ персонал:
1. Подготвя ежегодно предложения до гл. мед. сестра и съвета по здравни грижи за различни мерки за повишаване на квалификацията на мед. лаборанти и обучение на помощно-обслужващия персонал.
2. Участва в квалификационни и обучителни мероприятия, както и за повишаване на собствената си квалификация.
3.Отговаря за обучението на ново постъпили лаборанти в кл. лаборатория.
Г. По изпълнение на административните дейности:
1. Изготвя и контролира изпълнението на месечните графици за работното време на мед. лаборанти и помощно-обслужващия персонал
2. Дава становище и участва при назначаване, освобождаване и наказания на мед. лаборанти и помощно-обслужващ персонал.
3. Изготвя длъжностите характеристики на мед. лаборанти и помощно-обслужващия персонал в кл. лаборатория.
4. Участва в работата на съвета по здравни грижи и други консултативни органи на болничното управление /комисии, работни групи/
Изисквания за заемане на обявената длъжност:
  1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“;
  2. Образователно-квалификационна степен:
  • Професионален бакалавър по специалността „Медицински лаборант“ за длъжността „Старши медицински лаборант“;
3. Да имат трудов стаж по специалността минимум 3/три/ години в лечебно заведение за болнична помощ;
4. Да не са осъждани;
 
Необходими документи за участие в конкурса:
1.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;
 2.  Професионална автобиография;
 3. Копие на диплом за завършено висше медицинско образование;
 4. Удостоверение/я на признати квалификационни курсове /при наличие на такива/.
 5. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудова книжка;
 6. Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца/, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на обявяване на конкурса;
7. Свидетелство за съдимост – оригинал;
8. Други документи,  доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.
9. Писмен проект на тема: „Развитие, организация и управление на здравните грижи в отделението за периода 2024-2026г.” /в три екземпляра/
 
 
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът да се проведе на три етапа.
Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД; До оценка на писмената програма се допускат само кандидатите представили всички необходими документи за участие и отговарящи на обявените изисквания.
Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;
Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.
Оценка
Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:
- оценка на разработената програма по шестобалната система
- оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система
- средна оценка от цялостното представяне
Вид на трудовия договор: срочен за три години.
 Срок и място за подаване на документите: Документите на кандидатите ще се приемат на адрес: гр. Исперих, ул.”Ахинора” №39, ет.1, в деловодството на лечебното заведение/Административно-стопански блок/ от 08:00 часа до 15:00 часа в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. В случай, че срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.
 Документите се подават лично или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2” – съдържащ писмената програма.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД на информационно табло.
За датата , часа и мястото на провеждане на събеседването с допуснатите за участие в конкурса кандидати, последните ще бъдат уведомени писмено.
За допълнителна информация: гр.Исперих, улица „Ахинора“ №39, телефон : 08431/ 25-17, еmail: mbal1.isperih@gmail.com , лице за контакт: Невин Ахмед – технически секретар.
Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.
Д-Р ИВАН ГАЙДАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ-ИСПЕРИХ“ ЕООД

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
„ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ“
НКПД  13427011
 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИСПЕРИХ“ ЕООД, гр. Исперих в изпълнение на ЗАПОВЕД №9/04.01.2023г. на Управителя за провеждане на конкурс за длъжностите определени в чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения на основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда обявява конкурс при следните условия:
Конкурсна длъжност: „ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ“ , НКПД  13427011
Място на работа: „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, ул.“Ахинора“ №39
Длъжността е на пряко подчинение на Управителя на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД.


Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика:
Началникът осъществява ръководството на цялостната дейност на отделението и го представлява пред ръководните органи на лечебното заведение.
Началникът на отделението планира, организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност в отделението, като осигурява:1.Управление на диагностичните, лечебните и рехабилитационни дейности в отделението и съответното им отразяване в медицинската документация; 2.Управление на ресурсите в отделението; 3.Управление на процесите по квалификация и обучение на персонала; 4.Изпълнение на административни функции-участие в заседания на Медицинския съвет, организационни връзки с Управителя на болницата и съответните заместници, контрол върху спазването на изпълнение на правата и изпълнението на задълженията на медицинския и немедицинския персонал в отделението.

Изисквания за заемане на обявената длъжност:
1. Придобита образователно – квалификационна степен „магистър по медицина”;
2.Придобита специалност по профила на съответното отделение.                                                                     
3. Професионален опит – стаж по специалността минимум 5 / пет/ години след придобиването й.                                                                                               
4.Членство в БЛС;                                                                                                             
5.Компютърна грамотност;
6.Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:
1.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;
 2.  Професионална автобиография;
 3. Kопие на диплом за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие на диплома за придобита специалност;
 5. Удостоверение/я на признати квалификационни курсове /при наличие на такива/.
 6. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудова книжка;
 7. Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца/, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на обявяване на конкурса;
8. Декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа, кандидата няма да упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго конкурентно лечебно заведение за болнична помощ / свободен текст/;
 9. Удостоверение от РК на БЛС – оригинал;
10. Свидетелство за съдимост – оригинал;
11. Други документи,  доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.
12. Писмен проект на тема: „Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс” /в три екземпляра/

Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът да се проведе на три етапа.
Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД; До оценка на писмената програма се допускат само кандидатите представили всички необходими документи за участие и отговарящи на обявените изисквания.
Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;
Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

Оценка
Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:
- оценка на разработената програма по шестобалната система
- оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система
- средна оценка от цялостното представяне

Критерии за оценка на допуснатите кандидати: 
1. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
2. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания;                                       
3. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст с националната здравна политика;
4. Степен на познаване на нормативната уредба - Закон за лечебните заведения; Закон за здравето; Закон за здравното осигуряване; Национален рамков договор; Наредби на Министерство на здравеопазването за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ; Нормативна уредба на съответните медицински стандарти, Кодекс на труда и Кодекс на професионалната етика.                               
5. Способност да се планират и вземат решения;           
6. Професионални и делови качества, административни умения и умения за работа в екип;                     
7. Комуникативни и организационни способности.

Вид на трудовия договор: срочен за три години.
Срок и място за подаване на документите: Документите на кандидатите ще се приемат на адрес: гр.Исперих, ул.”Ахинора” №39, ет.1, в деловодството на лечебното заведение/Административно-стопански блок/, при служител „Човешки ресурси” от 08:00 часа до 15:00 часа в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. В случай, че срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.
 Документите се подават лично или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2” – съдържащ писмената програма.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД на информационно табло.
За датата , часа и мястото на провеждане на събеседването с допуснатите за участие в конкурса кандидати, последните ще бъдат уведомени писмено.
За допълнителна информация: гр.Исперих, улица „Ахинора“ №39, телефон : 08431/ 25-17, еmail: mbal2isperih@abv.bg , лице за контакт: Невин Ахмед  .
Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите от служ. „Човешки ресурси”.
 
Д-Р ИВАН ГАЙДАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ-ИСПЕРИХ“ ЕООД


Обявлението е публикувано във вестник  Eкип 7 брой 2 /4890 на дата 06.01.2023 година
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
„ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ“
НКПД  13427011
 
 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИСПЕРИХ“ ЕООД, гр.Исперих в изпълнение на ЗАПОВЕД №85/18.06.2020г. на Управителя за провеждане на конкурс за длъжностите определени в чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения на основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда обявява конкурс при следните условия:

Конкурсна длъжност: „ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ“ , НКПД  13427011
Място на работа: „МБАЛ-Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, ул.“Ахинора“ №39
Длъжността е на пряко подчинение на Управителя на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностна характеристика:
Началникът осъществява ръководството на цялостната дейност на отделението и го представлява пред ръководните органи на лечебното заведение.
Началникът на отделението планира, организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност в отделението, като осигурява:1.Управление на диагностичните, лечебните и рехабилитационни дейности в отделението и съответното им отразяване в медицинската документация; 2.Управление на ресурсите в отделението; 3.Управление на процесите по квалификация и обучение на персонала; 4.Изпълнение на административни функции-участие в заседания на Медицинския съвет, организационни връзки с Управителя на болницата и съответните заместници, контрол върху спазването на изпълнение на правата и изпълнението на задълженията на медицинския и немедицинския персонал в отделението.

Изисквания за заемане на обявената длъжност:
1. Придобита образователно – квалификационна степен „магистър по медицина”;
2.Придобита специалност по профила на съответното отделение.                                                                     
3. Професионален опит – стаж по специалността минимум 5 / пет/ години след придобиването й.                                                                                               
4.Членство в БЛС;                                                                                                             
5.Компютърна грамотност;
6.Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса:
1.Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;
 2.  Професионална автобиография;
 3. Kопие на диплом за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие на диплома за придобита специалност;
 5. Удостоверение/я на признати квалификационни курсове /при наличие на такива/.
 6. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудова книжка;
 7. Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца/, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на обявяване на конкурса;
8. Декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа, кандидата няма да упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго конкурентно лечебно заведение за болнична помощ / свободен текст/;
 9. Удостоверение от РК на БЛС – оригинал;
10. Свидетелство за съдимост – оригинал;
11. Други документи,  доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.
12. Писмен проект на тема: „Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс” /в три екземпляра/

Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът да се проведе на три етапа.
Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД; До оценка на писмената програма се допускат само кандидатите представили всички необходими документи за участие и отговарящи на обявените изисквания.
Втори етап – оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;
Трети етап – събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

Оценка
Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:
- оценка на разработената програма по шестобалната система
- оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система
- средна оценка от цялостното представяне

Критерии за оценка на допуснатите кандидати: 
1. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
2. Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания;                                       
3. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст с националната здравна политика;
4. Степен на познаване на нормативната уредба - Закон за лечебните заведения; Закон за здравето; Закон за здравното осигуряване; Национален рамков договор; Наредби на Министерство на здравеопазването за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ; Нормативна уредба на съответните медицински стандарти, Кодекс на труда и Кодекс на професионалната етика.                               
5. Способност да се планират и вземат решения;           
6. Професионални и делови качества, административни умения и умения за работа в екип;                     
7. Комуникативни и организационни способности.

Вид на трудовия договор: срочен за три години.
Срок и място за подаване на документите: Документите на кандидатите ще се приемат на адрес: гр.Исперих, ул.”Ахинора” №39, ет.1, в деловодството на лечебното заведение/Административно-стопански блок/, при служител „Човешки ресурси” от 08:00 часа до 15:00 часа в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. В случай, че срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.
 Документите се подават лично или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик 1” – съдържащ необходимите документи за участие и „Плик 2” – съдържащ писмената програма.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на „МБАЛ-Исперих“ ЕООД на информационно табло.
За датата , часа и мястото на провеждане на събеседването с допуснатите за участие в конкурса кандидати, последните ще бъдат уведомени писмено.
За допълнителна информация: гр.Исперих, улица „Ахинора“ №39, телефон : 08431/ 25-17, еmail: mbal2isperih@abv.bg , лице за контакт: Афизе Ибрям - служ.”ЧР”.
Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите от служ. „Човешки ресурси”.
 
Д-Р АБДУЛАХ ЗАРГАР
УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ-ИСПЕРИХ“ ЕООД


Обявлението е публикувано във вестник "24 часа" от 24-ти юни, 2020г.