Структура

Структурата на "МБАЛ - Исперих" ЕООД  е модулирана в съответствие с конкретните нужди на обслужваното население и има отворен характер, т.е. може да се внасят промени в нея. Тя е в съответствие с Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.
Тя включва 3 функционално - обособени блока, а именно:
 
1. Консултативно-диагностичен блок, който включва:

А. Регистратура
 
Б. Приемно-консултативни кабинети по:
- Вътрешни болести
- Хирургия
- Нервни болести
- Педиатрия
- Физикална и рехабилитационна медицина
- Преданестезиологичен кабинет
- Спешен-приеман кабинет
 
В. Диагностични кабинети за:
- Електроенцефалография /ЕЕГ/
- Електромиография /ЕМГ/
- Ендоскопия /ФГС и ФКС/
- Функционална диагностика /Стрес тест, ФИД, ЕКГ, Холтер/
- Доплерова сонография
 
Г. Клинико – диагностични структури
-  Клинична лаборатория - второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по "Клинична  лаборатория"

-  Микробиологична лаборатория - второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по "Микробиология"

 
2. Стационарен блок, който включва:
 
А. Отделения с легла – общ брой легла -  110
 
Отделение по вътрешни болести – 34 легла т.ч. и легла за интензивни грижи – второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Вътрешни болести”
Отделението разполага и с 4 места за краткотраен престой.

В отделението се извършват дейности по:
- медицинска специалност Кардиология - първо ниво на компетентност в изпълнения на  медицински стандарт "Кардиология"
- медицинска специалност Пневмология и фтизиатрия - първо ниво на компетентност в изпълнение на  утвърдения медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия"
- медицинска специалност Гастроентерология – второ ниво на компетентност в изпълнения на медицински стандарт "Гастроентерология" 
Отделение по хирургия – 18 легла – второ ниво на компетентност, в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия". Отделението разполага с едно легло за продължително лечение и 4 места за краткотраен престой.
Салбашян

 
Операционен блок:
-септична зала
-асептична зала
-ендоскопски кабинет

Отделение по нервни болести - 18 легла – второ ниво на компетентност, в съответствие с  утвърдения медицински стандарт по "Нервни болести". Отделението разполага и с места за краткотраен престой на болни, по отношение на които се извършват съответните дейности.


Отделение по педиатрия - 12 легла – първо ниво на компетентност, в съответствие с  утвърдения медицински стандарт "Педиатрия". Отделението разполага и с места за краткотраен престой на болни, по отношение на които се извършват съответните дейности.
Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 6 легла  – второ ниво на компетентност, в съответствие с  утвърдения медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение". Отделението разполага и с место за краткотраен престой на болни, по отношение на които се извършват съответните дейности.
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 12 легла – второ ниво на компетентност, в съответствие с  утвърдения медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина". 
 
Отделение за продължително лечение с терапевтична насоченост
 
Б. Отделения без легла
 
Отделение по образна диагностика – второ ниво на компетентност, в изълнение на медицински стандарт "Образна диагностика"
КТ кабинет;
Кабинет по ехографска диагностика
  
Отделение по клинична патология – в изпълнение на медицински стандарт "Обща и клинична патология"
   
3. Административно – стопански блок, който включва:
 
Административно – стопански отдел -  администрация, автотранспорт, парова централа, строително-стопански и технически сектори, информационно звено, болнична пералня, болнична стерилизация
 
Болнична аптека
 
Счетоводен отдел