Цени и услуги

Предоставянето на административна услуга в "МБАЛ – Исперих" ЕООД се прави след подаването на заявление от потребителя на услугата в Административен отдел. Искането за получаване на административна услуга, може да бъде направено устно, в писмена форма или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител на заинтересованото лице.

При подаването на искането, заявителят следва изрично да посочи начина на получаване на документа (отговора) – лично, чрез лицензиран пощенски оператор или под формата на електронен документ. Таксата за изпращане на административен акт, чрез лицензиран пощенски оператор е за сметка на заявителя и се заплаща при извършване на доставката.
 
Предоставяне на услуга - издаване на копие на вече издаден документ, се заплаща съгласно ценоразпис на "МБАЛ – Исперих" ЕООД, за чиито цени можете да се информирате от този PDF файл.
 
Срокът за отговор на запитвания е до 7 дни.

"МБАЛ – Исперих " ЕООД предоставя следните административни услуги: